Grozs ir tukšs

(+371) 28666622 info@3gw.world Rīga, Duntes iela 23A, LV-1005
 1. Personas datu apstrādes Pārzinis:SIA 3GW/trīs zelta vaļi (turpmāk tekstā – 3GW/trīs zelta vaļi), registrācijas numurs LV40103325876, juridiskā adrese: Rīga, Vaiņodes iela 4-7, LV-1004, mājaslapas adrese: www.3gw.world
 2. Privātuma politikasniedz informāciju par to, kā SIA 3GW/trīs zelta vaļi vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta #gw mājas lapa, sadaļā “Lietotājiem”.
 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
 4. 3GW/trīs zelta vaļi ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
 • Vārds, uzvārds,personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA 3GW/trīs zelta vaļi;
 • Klienta IP adreses informācija.
   
 1. Klienta personas datu apstrādes pamats:
 • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
 • Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai SIA 3GW/trīs zelta vaļi varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
 • SIA 3GW/trīs zelta vaļi leģitīmas intereses – SIA 3GW/trīs zelta vaļi ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.punktā norādīto darbību veikšanai.
   
 1. 3GW/trīs zelta vaļi apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
 • Piedāvājumu sagatavošanai;
 • Pārdošanas darījumu noformēšanai;
 • Piegādes nodrošināšanai;
 • Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
 • Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Biznesa plānošanai un analītikai.
   
 1. 3GW/trīs zelta vaļi iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
 • Iegādājas produktus vai pakalpojumus SIA 3GW/trīs zelta vaļi noliktavā vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
 • Pierakstās jaunumu saņemšanai no SIA 3GW/trīs zelta vaļi;
 • Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar SIA 3GW/trīs zelta vaļi saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
   
 1. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
 • Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 • SIA 3GW/trīs zelta vaļi ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • SIA 3GW/trīs zelta vaļi izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
   
 1. Personas datu glabāšanas ilgums
  SIA 3GW/trīs zelta vaļi glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • kamēr SIA 3GW/trīs zelta vaļi pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA 3GW/trīs zelta vaļi var realizēt savas leģitīmās intereses.
   
 1. Datu drošība un datu labošana
 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA 3GW/trīs zelta vaļi, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@3gw.world;
 • SIA 3GW/trīs zelta vaļi neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA 3GW/trīs zelta vaļi, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.